Vad är en Produktionsplan?

worker 4395770 1280

Produktionsplanering är ett system som hjälper till att kontrollera och hantera produktionen av varor. Det inkluderar stegen som behövs för att tillverka produkterna, hur mycket som ska göras och när varje steg ska ske.

Det finns olika typer av produktionsplaner som kallas produktionsscheman eller tillverkningsscheman.
Vad är produktionsplaneringen och vilka är dess mål

Produktionsplanering är en process som skapar en plan för att producera produkter. Produktionsplanen är ett dokument som förklarar vad som ska produceras och när det ska produceras.

Målen med produktionsplaneringen är att se till att rätt produkter tillverkas vid rätt tidpunkt och i rätt kvantiteter.

Produktionsprocessen

Det finns några viktiga steg för att producera en produkt. Det första steget är att skaffa råvaror. Därefter måste du förvandla dem till en färdig produkt. Slutligen, när det är klart, måste det packas och skickas.

Produktionsbearbetning

Produktionsbearbetning är när du förvandlar en produkt till en annan. Till exempel om du har en produktionslinje som tar in obearbetade ingredienser och gör färdiga varor, eller om den tar in färdiga varor och skapar en annan typ av produkt.

Tillverkningsprocess

En tillverkningsprocess är en serie steg som följs för att göra en produkt. Det första steget är att skaffa obearbetat material och det sista är att färdigställa produkten.

Det finns tre huvuddelar av processen:

 • Insamling av råvaror
 • Tillverkning av produkten
 • Förpackning och frakt av produkten

Ingredienser samlas in och förs till fabriken. Tillverkningsprocessen börjar med produktionen av produkten. Produkten paketeras sedan och skickas till kunden.

Du kan dela upp processen i två delar:

 • Aktiv förädling
 • Yttre förädling

Aktiv förädling avser tillverkning av produkter av basmaterial. Med passiv förädling avses tillverkning av produkter från halvfabrikat.

Tillverkningen kan delas in i följande steg:

 • Mottagning och kontroll av ingredienser
 • Skärning och formning av ingredienser
 • Montering av komponenter
 • Efterbehandling och testning av produkter
 • Paketering och frakt av produkter

Det är en lång, komplex serie av steg som följs för att skapa produkter. Därför har tillverkande företag avdelningar som enbart ägnar sig åt produktionsplanering. En bra produktionsplaneringsprocess säkerställer en smidig tillverkningsprocess i en organisation.

Produktions schemaläggning

Produktionsschemaläggning är processen att organisera produktionen i en fabrik. Detta inkluderar att skapa en plan och bestämma de resurser som behövs för varje steg.

Schemaläggning är viktigt för att få fabriken att fungera smidigt och effektivt. Det är avgörande att tänka på tillgången på mänskliga och maskinella resurser och ordningen på produkterna.

Företag kan använda programvara för produktionsschemaläggning för att skapa och hantera ett produktionsschema. Denna programvara kan automatisera att skapa en plan och spåra statusen för varje steg i processen. Dessutom används schemaläggningsprogram ofta med annan tillverkningsprogramvara, såsom kvalitetskontroll eller programvara för lagerhantering.

Produktionslinje

En produktionslinje är en uppsättning maskiner, verktyg eller arbetare som producerar något. En produktionschef övervakar det för att se till att allt går smidigt och att arbetarna gör vad de vill. Dessutom ser produktionschefen till att arbetarna gör sitt jobb rätt.

Den vanligaste typen är monteringslinan. Varje arbetare gör ett steg i processen, vilket gör den mer effektiv. En annan kallas jobbbutik. Varje arbetare gör hela processen i en jobbbutik, som inte är lika effektiv som en monteringslinje men möjliggör mer flexibilitet och kreativitet.

Produktionslinjen kan vara under konventionella eller magra produktionsmodeller. Konventionell produktion är när arbetarna utför sina jobb på samma sätt som de alltid har gjort dem. Lean produktion är när arbetarna är mer flexibla och kan anpassa sig till förändringar i produktionsprocessen.

Produktionslinjen ansvarar för att ta obearbetat material och förvandla det till färdiga produkter. Så det måste organiseras på ett sätt som gör att det kan vara effektivt och effektivt för att skapa produkter från råvaror.

Råmaterial

Råvaror är de komponenter som används för att skapa en produkt. De kan delas in i primära råvaror och sekundära råvaror.
Primära är de grundläggande komponenterna i en produkt. Dessa material, såsom mineraler, växter eller djur, utvinns vanligtvis från naturen. Primära råvaror används för att tillverka de grundläggande delarna av en produkt. Till exempel kan de använda aluminium för kroppen på en telefon.

Sekundären är gjord av primära basmaterial. Dessa material skapas vanligtvis i en fabrik eller annan tillverkningsmiljö. Sekundära råvaror används för att skapa färdiga produkter, till exempel en bils kaross eller en telefonskärm.

Basmaterialen måste finnas tillgängliga i tillräckliga mängder för att säkerställa att färdiga produkter skapas effektivt och effektivt. Därför måste råvaror hanteras varsamt så att produktionslinjen alltid kan få tillräckligt med resurser för att möjliggöra produktion.

Kapacitetsplanering

Kapacitetsplanering är att bedöma och förutse antalet resurser som behövs för att producera den önskade produktionsnivån.
Produktionsprocessen ger tre möjliga resultat av denna bestämning:

 • den kan identifiera tillräckligt med resurser
 • Inte tillräckligt med resurser,
 • eller fler resurser än önskat.
 • Produktionskontroll

För det första reglerar produktionsplanering och kontroll produktionen av varor och tjänster för att möta marknadens efterfrågan.

Produktionskontroll innefattar också att se till att resurserna finns tillgängliga vid behov, att övervaka produktionen för att säkerställa att den håller tidplanen och att göra ändringar som krävs för att säkerställa att produktionen möter den prognostiserade efterfrågan.

Planeringsprocess

Produktionsplanering är att organisera och hantera produktionen av varor och tjänster för att möta kundernas behov.

Huvudmålet med produktionsplanering är att säkerställa att rätt produkter tillverkas i rätt kvantitet, vid rätt tidpunkt och till rätt pris.

Produktionsplanering innefattar tre nyckelsteg:

Planering: I det här steget bestämmer chefer vilka produkter som måste tillverkas och identifierar nödvändiga resurser. De utvecklar också ett schema för att producera dessa produkter.
Tillverkning: I detta steg tillverkar arbetarna produkterna.
Distribution: I detta steg säkerställer chefer att produkterna levereras i tid och till rätt pris. Detta steg är nära relaterat till supply chain management.

Produktionsplaneringsprocessen är avgörande eftersom den hjälper företag att:

 • Möt kundernas efterfrågan
 • Kontrollera kostnaderna
 • Maximera vinsten
 • Förbättra kvalitet och effektivitet
 • Resultat och resultat av produktionsplanering
 • Resultaten av en bättre produktionsplaneringsprocess är:
 • En välorganiserad och effektiv produktionsprocess
 • Förbättrad kvalitet på slutprodukten
 • Ökad produktivitet och effektivitet
 • Minskad tillverkningstid
 • Minskat avfall och skrot
 • Minskade produktionskostnader
 • Ökad kundnöjdhet och minskad ledtid.

Dessa resultat uppnås genom en effektiv produktionsplaneringsprocess, som är ansvarig för att ta input från de olika funktionerna som är involverade för att uppnå dessa resultat.

De ingångar som krävs inkluderar:

 • marknadens krav
 • konkurrentanalys
 • produktdesignspecifikationer/ritningar & produktspecifikationer
 • tillgängliga resurser och produktionsanläggningar och schemat för produktutveckling

Resultaten av en bra produktionsplaneringsprocess är:

 • Ett välorganiserat och effektivt processflödesdiagram
 • Detaljerade arbetsinstruktioner/driftsmanualer för att stödja processflödesdiagrammet
 • Produktkostnadsuppskattning per aktivitet eller operation enligt BOM (Bill Of Materials)
 • Utgångsschema som omfattar produktionsstartdatum, förfallodatum för alla aktiviteter och leveransdatum för färdig produkt
 • Beräkning av kapacitetsbehov baserat på Output-schemat
 • Kontroll av tillgång på råvaror

Typer av produktionsplanering och tidshorisonter

Det finns tre typer av produktionsplanering: kortsiktig, medellång och lång sikt.

Kortsiktigt

Den används för att planera och schemalägga produktionen av varor för den närmaste framtiden. Till exempel används denna typ av planering när det finns en känd efterfrågan på en produkt, och tillverkaren måste se till att de har tillräckligt med lager för att möta den efterfrågan.

Medellång sikt

Det används för att planera och schemalägga produktionen av varor på medellång sikt. Till exempel används denna typ av planering när en uppskattad efterfrågan på en produkt uppskattas, men det är ännu inte känt hur mycket lager som kommer att behövas.

Långsiktigt

Det används för att planera och schemalägga produktionen av varor på lång sikt. Denna typ av planering används när det finns en förväntad efterfrågan på en produkt, men exakt när behovet uppstår är okänt.

Produktionsplanen

Produktionsplanen är ett dokument som beskriver de specifika stegen för att producera en produkt. Till exempel inkluderar produktionsplanen produktion, tillverkning, schemaläggning, linje och produktionskostnad.

Produktionsplanen säkerställer att produkten produceras enligt specifikation. Produktionsplanen används också för att säkerställa att produkten tillverkas i tid och till låg kostnad.

Typer av produktionsplaner

Ett företag kan använda flera produktionsplaner för att optimera sitt schema eftersom flera processer är involverade i verksamheten. De vanligaste typerna av produktionsplaner är följande:

 • Master Production Schema
 • Materialbehovsplan
 • Plan för kapacitetskrav
 • Produktions schema

Produktionsplaneringsavdelningen skapar vanligtvis dessa planer. Men beroende på företagets struktur och behov kan de också delegeras till en projektledare eller linjechef.

I vissa fall kan planerare till och med kombinera dessa planer i ett dokument för att göra det lättare för alla inblandade parter att förstå vad som behövs från varje avsnitt. Först är det dock viktigt att notera att var och en av dessa planer tjänar sitt unika syfte i produktionen.

Hur man skapar en produktionsplan

Det finns några viktiga steg för att skapa en produktionsplan:

1. Fastställ målen för produktionsplanen – Vad är syftet med produktionsplanen? Är det till exempel för att möta kundernas efterfrågan, minska tillverkningstiden eller kontrollera kostnaderna?

2. Bestäm nödvändiga resurser för produktion – Vilka resurser behövs för att producera produkten? Detta inkluderar mänskliga resurser, maskiner och råvaror. Skapa en tillverkningsprocess – Vilka steg krävs för att producera produkten? Denna process bör vara detaljerad och lätt att följa.

4. Schemalägg produktion – När kommer produkten att produceras? Vilka är förfallodatumen för alla aktiviteter och när kommer den färdiga produkten att levereras?

5. Styr produktionen – Hur kommer processen att övervakas för att säkerställa att den fortsätter som planerat? Vilka åtgärder behöver vidtas om det finns avvikelser från planen?

Typer av produktionsplaneringsverktyg

Programvara för produktionsplanering är utformad för att hjälpa företag att planera, schemalägga och hantera sin produktion. Den kan ge olika rapporter om hur processen fortskrider och larmar om det finns några avvikelser från planen.

Produktionsplaneringsmallar – En mall är ett förutbestämt format för att skapa ett dokument. Produktionsplaneringsmallar kan hjälpa till att säkerställa att all nödvändig information ingår i produktionsplanen och att dokumentet är lätt att följa.
Gantt-diagram – Ett Gantt-diagram är ett grafiskt verktyg för att schemalägga och spåra uppgifter. Den kan till exempel visa förhållandet mellan uppgifter och deras start- och slutdatum.

Produktionsplaneringsverktyg online tillhandahåller standardfunktioner och låter dig samarbeta med andra.
Produktionsplanering pdf låter dig skriva ut och använda dem som papperskopior.

Programvara för produktionsschemaläggning gör att du kan spåra framstegen för varje steg i processen och varnar dig om det finns några förseningar.

Programvara för produktionslinjedesign låter dig designa och simulera processen innan du producerar produkten.
Programvara för hantering av råvarulager hjälper dig att spåra hur mycket av varje råmaterial som behövs för processen och beställa mer om det behövs.

Varför är produktionsplanering viktig i supply chain management?

Produktionsplanering är avgörande i supply chain management eftersom det möjliggör ett smidigt och effektivt flöde av varor från leverantören till kunden. Produktionsplanering hjälper också till att säkerställa att rätt mängd varor produceras och produceras i tid. Produktionsplanering hjälper också till att hålla kostnaderna nere och minimerar avfallet.

Hur planerar du mänskliga resurser i produktionen?

När man planerar mänskliga resurser som en del av tillverkningsplaneringen är det viktigt att ta hänsyn till dess behov och den tillgängliga arbetskraften. Några faktorer att tänka på när man planerar personalresurser inkluderar:

– Antalet anställda som behövs
– Vilka typer av positioner som behövs
– Den kompetens och erfarenhet som krävs för befattningarna
– De anställdas geografiska läge
– Tillgången till kvalificerade medarbetare

Vad är produktionsplanering och lagerkontroll?

Produktionsplanering och lagerkontroll (PPIC) är en process som bestämmer antalet produkter som ska produceras, när de ska tillverkas och vilka resurser som behövs.

PPIC bestämmer också typer och kvantiteter av material från leverantörer och behovet av färdigvarulager. Som ett resultat hjälper PPIC företag att säkerställa att de har rätt produkter till hands för att möta produktionsorder och samtidigt minimera kostnaderna.

By CCProduction

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Liknande Inlägg

 • Vad gör en Webbutvecklare?

 • Vad gör en Apputvecklare?

 • Vad är Apputveckling? Komplett Guide