Varför Behövs en Ledare i en Grupp?

business 170645 1280

Det finns tre grundläggande skäl till varför vi behöver ledare:

  • säkerhet
  • Ändamål
  • Prestation

Säkerhet avser borttagning av hot och barriärer.
Syfte syftar på att ge vision och tillhörighet.
Prestation hänvisar till att uppnå mål och framgång.

Vi har ett naturligt behov av ledare

Vi föds med en naturlig önskan att bli ledda.

Vi behöver inte ledare för att samhället säger till oss att vi gör det, och vi behöver inte ledare för att våra arbetsgivare tvingar på oss det, vi behöver ledare för att vi är predisponerade med ett inneboende behov av att bli vägledda, vårdas och stöttade under hela våra liv.

Vår naturliga önskan att söka ledarskap kan kopplas till Maslows behovshierarki, som kommer att förklaras i den här artikeln.

Det finns tre grundläggande skäl till varför vi behöver ledare.

1. Säkerhet: Eliminering av hot och barriärer

Det första grundläggande skälet till att vi behöver ledare är förknippat med vårt grundläggande mänskliga behov av överlevnad. Vi kommer att göra allt och allt för att överleva och upprätthålla vårt liv.

Som barn ser vi vanligtvis till våra föräldrar för ledarskap och de kommer att ha ett betydande inflytande på vår säkerhet. De uppnår detta genom att sträva efter att ta bort hot och barriärer som kan äventyra vår säkerhet.

När vi växer och utvecklas kommer våra föräldrar förhoppningsvis att ha lärt oss tillräckligt så att vi kan hålla oss säkra och friska.

Men när vi når vuxen ålder befinner vi oss snart i nya och utmanande situationer som vi aldrig har stött på tidigare.
Detta kan resultera i att vi känner oss hotade och osäkra, inte nödvändigtvis för vår personliga säkerhet eller vårt liv, utan mer för vår komfort, stolthet, integritet och framtida framgång.

Vi kommer naturligtvis att söka ledarskap, vägledning och stöd från andra som kan tillhandahålla det för att minimera eventuella hot och barriärer vi står inför.

Om vår förmåga att prestera enligt vår önskade standard är hotad kan det ha en negativ inverkan på vår framtida framgång och framsteg.

2. Syfte: Att tillhandahålla vision och tillhörighet

Det andra skälet till att vi behöver ledare är förknippat med den tidlösa frågan som människor har ställt, ”varför är vi här?”
Även om vi aldrig har hittat ett definitivt svar på denna fråga hindrar det oss inte från att försöka. Vi har en naturlig önskan att förstå vårt syfte och att känna en känsla av mening och tillhörighet i vårt liv.

Ledare kan inte svara på den djupa frågan ”varför är vi här?” i dess fullaste bemärkelse.

Men de kan svara på denna fråga i relation till vårt arbete och liv. Vi söker ledarskap för att ge ett svar på denna fråga.

Bra ledare är visionärer och kan formulera syfte och mening på ett sätt som inspirerar och motiverar andra.
Ledare hjälper oss att identifiera, förstå och förfina vårt syfte. De hjälper oss att anpassa våra tankar och klargöra orsakerna bakom vårt arbete.

Människor söker svar och förståelse för allt de gör och ledare går en bit för att stödja detta behov.

3. Prestation: Möjliggöra måluppfyllelse och framgång

Det tredje skälet till att vi behöver ledare är förknippat med vår önskan att växa och utvecklas för att kunna leva ett framgångsrikt liv.

Detta blir ofta mer betydelsefullt när hoten har minimerats och syftet har förtydligats eftersom en sund plattform kommer att ha etablerats för att vi ska lyckas.

Det är naturligt att vilja bli den bästa man kan vara, lyckas med det man gör, lära sig, växa och utvecklas. Vår naturliga önskan att bli framgångsrik bygger på vårt behov av säkerhet och syfte.

Ju mer vi uppnår och gör framsteg i våra karriärer och liv, desto säkrare kommer vi att vara och desto mer syfte och tillhörighet kan uppnås.

Som barn ger våra föräldrar och skollärare oss ledarskap för att stödja våra prestationer, men när vi befinner oss i nya och utmanande situationer som vuxna, tvingas vi söka ledarskap från nya och mer olika källor.

Bra ledare kommer att avsevärt öka vår potential för framgång och prestationer genom att maximera vår förmåga att prestera.
De har förmågan att stödja och vägleda oss i alla våra ansträngningar. De ger oss det vi behöver, ger oss frihet att prestera, stärker oss, belönar oss och underlättar i allmänhet våra framsteg på alla sätt de kan.

Ledarskap och Maslows behovshierarki

De tre skälen till varför vi behöver ledare – säkerhet, syfte och prestation – kan prydligt anpassas till Maslows behovshierarki.

Maslows behovshierarki föreslogs först av Abraham Maslow, 1943, i hans artikel med titeln ”A Theory of Human Motivation” i Psychological Review.

De två lägsta nivåerna i Maslows pyramid är problem med ”fysiologiska behov” och ”säkerhetsbehov”. Dessa är de grundläggande behoven för människor och är i linje med det första skälet till att vi behöver ledare – säkerhet.

Pyramidens två mellersta nivåer handlar om ”kärlek och tillhörighet” och ”aktning”. Med den väsentliga grunden för säkerhet på plats, kan kärlek, tillhörighet och aktning utvecklas, vilket är i linje med det andra skälet till att vi behöver ledare – syfte.

Pyramidens översta nivå handlar om ”självförverkligande” och att bli den bästa möjliga personen vi kan vara. Detta stämmer väl överens med det tredje skälet till att vi behöver ledare – prestation.

Maslows hierarkiska modell för motivation och behov ger en bra ram för att förstå rollen som ledare spelar för att stödja andra.

Team med formella ledare tenderar att vara mer effektiva när det gäller att fatta beslut. Ledaren driver samtalet och beslutsfattandet för att hålla teamet på rätt spår. Teammöten håller sig vanligtvis inom sin tilldelade tid, följer en fördefinierad agenda och når vanligtvis beslut under sina möten.

Denna formaliserade struktur har kvävt idégenerering och samarbete. Dessutom finns det många offlinekonversationer som tenderar att inträffa eftersom inte alla kanske håller med om beslutet. Eftersom ledaren vanligtvis är i ledningen eller i en formell ledarposition i laget, kommer många i laget inte att uttrycka sina åsikter så starkt som de annars skulle göra av rädsla för att ”se dåligt ut” i ledarens ögon. Är att arbeta i ett team utan en ledare ett bättre sätt att generera idéer och fatta beslut?

Mötena utan en formell ledare tenderar också att vara lite mer ”livliga” genom att det är omfattande debatt, diskussion och samarbete. Slutresultatet för dessa ledarlösa team är kreativt, uppfyller affärskraven och har köpt in från teamet.

Vad är betydelsen av ledarskap?

Ledarskap fyller flera funktioner som är avgörande för en organisations framgång. En av de viktigaste funktionerna för en ledare är att ge en vision för företaget.

Ledaren förklarar visionen och vad medlemmar i organisationen måste göra för att uppnå den.
Även om en organisation kan ha människor med olika talanger och förmågor, är det ledarskap som utnyttjar individuella ansträngningar mot det kollektiva målet. Genom att inspirera och motivera team och koordinera personliga handlingar för att främja ett gemensamt mål hjälper ledare sina företag att uppnå excellens.

Varför behövs team ledare?

Teamen består ofta av mångbegåvade individer som har rätt kompetens och erfarenhet för att leverera resultat. Men de flesta organisationer väljer fortfarande en teamledare för att styra medlemmarnas energi för mer effektivitet. Här är anledningarna till att ditt team behöver en ledare:

Effektivt ledarskap

Människor har en naturlig benägenhet att följa en ledare. Oavsett din kunskapsnivå och erfarenhet inom ett visst område kan du uppnå mer om det finns en högre myndighet du rapporterar till. Detta beror på att en ledare ger vägledning och hjälper dig att minimera potentiella hot som kan påverka din produktivitet. En ledare behöver inte vara en senior kollega, men de kan ändå förbättra dina chanser att lyckas genom effektivt mentorskap, ansvarighet och delegering av uppgifter.

Ändamål

Ledare har en tydligare förståelse för lagets syfte och vad det måste göra för att det ska bli verklighet. Effektivt ledarskap vägleder inte bara utan identifierar, förstår och kommunicerar organisationens vision för att motivera andra att stödja dem för att uppnå mål. Under utformningen och genomförandet av ett projekt är det ledaren som säkerställer att varje gruppmedlem förstår sina roller och tillhandahåller en möjliggörande miljö som hjälper dem att prestera på sitt bästa.

Främja värderingar

Teamledare kan uppmuntra andra att ta till sig viktiga värden som är avgörande för organisationens framgång. Om du är upprätt, ärlig, punktlig och fungerar som en bra förebild för dina teammedlemmar, kommer de att efterlikna ditt beteende. Värderingar som ansvarstagande och att ta ansvar när det går fel kan också göra organisationen till en bättre plats för medarbetare och kunder.

Främja kreativitet

Teamledare kan också främja en atmosfär av kreativitet i en organisation. Medan ledare hjälper andra att se visionen för verksamheten, kan de också ge mer flexibilitet i hur de anställda utför sitt arbete. Detta kan hjälpa till att skapa nya insikter om hur man utför uppgifter, fattar beslut och levererar på projekt, vilket förbättrar effektiviteten och produktiviteten.

Varför är ledarskap viktigt?
Ledarskap är viktigt för en organisations framgång eftersom det ger vägledning, syfte och hjälper andra att förstå de långsiktiga strategierna och målen för ett företag. Här är 11 skäl att värdera effektivt ledarskap:

Vision

Framgångsrikt ledarskap skapar en tydlig vision om vad organisationen kan åstadkomma. Ledare tillhandahåller en färdplan som beskriver de steg och resurser som deras företag behöver för att komma fram till den föredragna destinationen.

Kommunikation

Ledare hjälper till att kommunicera företagets vision och uppdrag till anställda. Detta ger vägledning och hjälper alla att identifiera de roller som bäst passar kompetens och erfarenheter. Genom tydlig kommunikation uppmuntrar ledare sina underordnade att agera för att förverkliga målen.

Beslutsfattande

Beslutsfattande är en av de främsta ledaregenskaperna. Framgångsrikt ledarskap tar det bästa beslutet för organisationen i alla situationer. Ledare är experter på att fatta rätt beslut utifrån rådande omständigheter. De väger sin organisations styrkor och svagheter för att säkerställa att deras val ger dem en fördel nu och i framtiden.

Passion

Ledare brinner för sin vision och influerar andra med sin energi för att uppnå den. Effektivt ledarskap inspirerar andra att köpa in sig i företagets mål och utgör en kraftfull anledning för alla att förbli dedikerade till sina uppgifter.

By CCProduction

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Liknande Inlägg

  • Könskvotering är viktigt – Boxicon gott exempel

  • Vad är ett Dåligt Ledarskap? Vad du bör Undvika!

  • Vad gör man som Teamledare? Förklarat!