Vad är ett Dåligt Ledarskap? Vad du bör Undvika!

jason goodman Oalh2MojUuk unsplash

Ett dåligt ledarskap kan manifestera sig på många olika sätt och kan ha olika konsekvenser för organisationen och dess medarbetare. Här är några exempel på vad som kan utmärka ett dåligt ledarskap:

 1. Otillräcklig kommunikation: En dålig ledare kan vara svår att nå och kan sällan eller aldrig ge feedback till sina medarbetare. Det kan skapa ovisshet och osäkerhet hos medarbetarna, samt leda till bristande samarbete och motivation.
 2. Bristande respekt och omtanke: En dålig ledare kan visa bristande respekt och omtanke för sina medarbetare, till exempel genom att inte lyssna på deras åsikter och förslag, eller genom att inte ge dem den stöd och hjälp de behöver. Det kan skapa dålig stämning och leda till låg motivation och prestation.
 3. Oklara mål och riktlinjer: En dålig ledare kan ha oklara mål och riktlinjer för verksamheten, vilket kan göra det svårt för medarbetarna att veta vad som förväntas av dem och hur de ska agera. Det kan leda till bristande engagemang och prestation.
 4. Oklar delegering: En dålig ledare kan ha svårt att delegera ansvarsområden och uppgifter till sina medarbetare, till exempel genom att behålla för mycket makt och kontroll. Det kan göra det svårt för medarbetarna att växa och utvecklas, samt leda till frustration.
 5. Oklara beslutsvägar: En dålig ledare kan ha svårt att fatta beslut och kan ofta vända och vrida på saker och ting, vilket kan skapa oro och osäkerhet hos medarbetarna. Det kan också leda till bristande förtroende och respekt för ledaren.
 6. Bristande följsamhet: En dålig ledare kan ha svårt att få sina medarbetare att följa instruktioner och riktlinjer, till exempel genom att inte förklara varför de är viktiga och hur de bidrar till verksamheten. Det kan leda till bristande engagemang och prestation.

Så i korthet kan ett dåligt ledarskap manifestera sig på många olika sätt, till exempel genom otillräcklig kommunikation, bristande respekt och omtanke, oklara mål och riktlinjer, oklar delegering, oklara beslutsvägar och bristande följsamhet. Det kan ha olika konsekvenser för organisationen och dess medarbetare, till exempel låg motivation, dålig stämning och prestation.

Steg för att förbättra sitt ledarskap

Det är viktigt att notera att alla ledare kan ha dåliga dagar och göra misstag då och då. Det viktiga är att ledaren är beredd att lära sig av sina misstag och förbättra sitt ledarskap. Det finns också många olika faktorer som kan påverka hur bra ett ledarskap är, till exempel organisationens storlek och komplexitet, ledarens personlighet och förmågor, samt den externa omgivningen och marknaden.

Om du är en ledare och vill förbättra ditt ledarskap kan du försöka göra följande:

 1. Kommunicera klart och effektivt med dina medarbetare: Se till att du är tillgänglig för dina medarbetare och att du ger dem den feedback och stöd de behöver. Var öppen för deras åsikter och förslag, och förklara varför vissa beslut och riktlinjer är viktiga för verksamheten.
 2. Visa respekt och omtanke för dina medarbetare: Var lyhörd för dina medarbetares behov och försök att hjälpa dem att växa och utvecklas. Ge dem den stöd och hjälp de behöver för att klara av sina uppgifter, och var beredd att ge dem frihet och ansvar.
 3. Var tydlig med mål och riktlinjer: Se till att du har tydliga mål och riktlinjer för verksamheten, och förklara varför de är viktiga. Var också tydlig med vad som förväntas av dina medarbetare, så att de vet vad de ska göra och hur de ska agera.
 4. Delegera ansvarsområden och uppgifter: Försök att delegera ansvarsområden och uppgifter till dina medarbetare så att de får chansen att växa och utvecklas. Ge dem frihet och ansvar, men var också beredd att ge stöd och hjälp när det behövs.
 5. Fatta tydliga och välgrundade beslut: Var tydlig med beslutsvägarna inom organisationen, och försök att fatta beslut som är välgrundade och som tar hänsyn till alla intressenter och stakeholdrar. Var beredd att förklara dina beslut och att lyssna på andras åsikter.
 6. Följ upp och mät resultat: Se till att du följer upp och mäter resultatet av dina mål och riktlinjer, så att du kan se om du når dem och hur du kan förbättra ditt ledarskap. Använd olika verktyg och metoder, till exempel Key Performance Indicators (KPI:er), för att mäta och följa upp resultatet.

Så i korthet kan du förbättra ditt ledarskap genom att kommunicera klart och effektivt med dina medarbetare, visa respekt och omtanke, vara tydlig med mål och riktlinjer, delegera ansvarsområden och uppgifter, fatta tydliga och välgrundade beslut, och följa upp och mäta resultat. Genom att göra det kan du skapa en stark och engagerad organisation med hög prestation.

Förbättra ditt ledarskap

Det finns också en rad olika strategier och verktyg som du som ledare kan använda för att förbättra ditt ledarskap och skapa en stark och engagerad organisation. Här är några exempel:

 1. Ledarskapsutveckling: Genom att gå ledarskapsutbildningar eller genomföra coachning kan du få hjälp att utveckla dina ledarskapsförmågor och förbättra ditt ledarskap.
 2. Målstyrning: Genom att sätta tydliga mål och riktlinjer för verksamheten och följa upp och mäta resultatet kan du skapa en gemensam riktning och fokus för organisationen.
 3. Delegering: Genom att delegera ansvarsområden och uppgifter till dina medarbetare kan du ge dem frihet och ansvar, samtidigt som du kan fokusera på de områden där du har störst kompetens och mest värde att bidra med.
 4. Kommunikation: Genom att kommunicera klart och effektivt med dina medarbetare kan du skapa en öppen och transparent organisation, samtidigt som du kan ge feedback och stöd till dina medarbetare.
 5. Feedback: Genom att ge regelbunden och ärlig feedback till dina medarbetare kan du hjälpa dem att växa och utvecklas, samtidigt som du kan förbättra prestationen och resultatet av verksamheten.
 6. Ledarteam: Genom att bilda ett ledarteam och arbeta tillsammans med andra ledare kan du skapa en gemensam strategi och vision för organisationen, samtidigt som du kan få stöd och råd från andra ledare.

Så i korthet finns det många olika strategier och verktyg som du som ledare kan använda för att förbättra ditt ledarskap och skapa en stark och engagerad organisation. Dessa inkluderar ledarskapsutveckling, målstyrning, delegering, kommunikation, feedback och lederteam. Genom att använda dessa strategier kan du skapa en stark och gemensam riktning för organisationen, samtidigt som du kan ge stöd och utvecklingsmöjligheter till dina medarbetare.

By CCProduction

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Liknande Inlägg

 • Könskvotering är viktigt – Boxicon gott exempel

 • Vad gör man som Teamledare? Förklarat!

 • Vad är en Gruppledare i ett Företag eller Organisation? Förklarat!